HomePlatforma OperatorOperator OEE – Monitorowanie i kontrola produkcji

Operator OEE – Monitorowanie i kontrola produkcji

Czas to pieniądz. Dlatego monitorowanie efektywności produkcji w Operator OEE polega przede wszystkim na analizie informacji pozyskanych bezpośrednio z maszyn.

Terminal MES pozwolą doprecyzować dane, zapoznać się z dokumentacją czy uruchomić niestandardowy proces.

Dzięki temu, Operator OEE daje pełen, aktualny obraz Twojej produkcji.

Operator OEE screenshot

Wyzwanie

Produkcja przemysłowa jest bardzo złożonym procesem – to oczywiste. Ma na niego wpływ duża liczba czynników – organizacyjnych, biznesowych, środowiskowych i ludzkich. Przy pewnej skali działalności trudno odnaleźć wśród nich najpilniejsze problemy i dostrzec ukryty potencjał.  Zaczynamy obserwować tylko wybrane fragmenty procesu i opierać decyzje na powierzchownych danych, jak np. ilości przyjętego na magazyn wyrobu.

Rynek wymaga coraz większej efektywności produkcji, krótszych lead time’ów i wyższej jakości. Próbujemy sprostać tym wymaganiom, uruchamiając kolejne inicjatywy, a w rezultacie często powstają nowe arkusze kalkulacyjne. Często mają one dość krótki cykl życia, pochłaniają wiele zasobów na stworzenie i pierwsze aktualizacje aby kilka tygodni później trafić na półkę.

Dla naszych klientów rozwiązaniem tego wyzwania stał się Operator OEE. Umożliwił pełną rejestrację kluczowych zdarzeń i parametrów, oraz dostarczył narzędzia do ich sprawnej analizy – zarówno na bieżąco, aby reagować na nieprzewidziane zdarzenia jak i długookresowo, co pozwala np. rzetelnie ocenić całkowite koszty wytworzenia. Dołącz do naszych klientów i zbuduj w swojej firmie kompletne źródło danych o produkcji.

Toms Logo
Tarczyński Logo
Vald. Birn A/S Logo
Höganäs logo
Amcor Logo

Co daje Operator OEE?

Operator OEE to podstawowy moduł w Platformie Operator. Jego zadaniem jest przede wszystkim pomiar efektywności produkcji przy wykorzystaniu m.in. wskaźnika Overall Equipment Efficiency (OEE) czy Total Effective Equipment Performance (TEEP). Dane do modułu Operator OEE mogą trafiać z dwóch źródeł:

 • Pierwsze z nich (Status Pracy Maszyn) pozwalające na ocenę efektywności w czasie niemal rzeczywistym, to dane pozyskane z maszyn za pośrednictwem serwera OPC UA (przeczytaj więcej na ten temat → Integracja z maszynami).
 • Drugim jest Production Execution – terminale MES – kioski, komputery lub urządzenia mobilne dostępne dla pracowników produkcyjnych. Umożliwiają one zarówno wprowadzanie danych jak i uzyskanie niezbędnych do poprawnego wykonania pracy informacji.

W najskuteczniejszych wdrożeniach obie te metody się uzupełniają. Dane dotyczące startu, zatrzymania, kodów przestoju czy uzysku trafiają do systemu bezpośrednio z maszyn – bez zbędnego opóźnienia. Operatorzy natomiast, są w stanie za pomocą terminali MES nadać im odpowiedni kontekst, doprecyzować czy uruchomić niezbędny proces aby uniknąć strat.

Często angażują w ten sposób Dział Utrzymania, Kontrolę Jakości czy Logistykę Produkcyjną, które w sprawny i ujednolicony sposób dostaną informacje niezbędne do szybkiej reakcji.

Struktura modułu Operator OEE

Korzyści z wdrożenia Operator OEE

 • Monitorowanie wszystkich maszyn, obszarów i fabryk organizacji przy użyciu jednorodnego, spójnego zestawu wskaźników.
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi w oparciu o aktualne i wiarygodne dane.
 • Podniesienie efektywności produkcji i poziomu wykorzystania zasobów, obniżenie czasu cyklu produkcyjnego (cycle time).
 • Dostęp do Manufacturing Intelligence – zestawu raportów, analiz, dashboardów dostarczanych wraz z rozwiązaniem Operator.
 • Zwiększenie produktywności pracowników dzięki prostej dyspozycji pracy i poprawie komunikacji między wydziałami.
 • Analizy długoterminowych zależności i trendów, np. wskaźniki OEE dla danego produktu w kolejnych kampaniach produkcyjnych.
 • Automatyczne gromadzenie i agregowanie danych dostarczanych z maszyn (za pomocą serwera OPC) lub terminali MES.
 • Możliwość skalowania krajobrazu IT w miarę rozwoju firmy i wzrostu wymagań.
 • Wsparcie sprawnego wdrażania i ocena rezultatów inicjatyw, np. z obszaru Lean czy World Class Manufacturing (WCM).

To tylko niektóre z korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania Operator OEE. Jeśli chcesz porozmawiać o tym, jakie korzyści osiągnęli nasi klienci i jak możemy zastąpić arkusze kalkulacyjne zintegrowanym rozwiązaniem w Twoim zakładzie kliknij tutaj 👇.

Status pracy maszyn

 • System monitoruje status pracy maszyny lub stanowiska poprzez integrację automatyczną (wykorzystując np. standard OPC/OPC UA) lub rejestrację manualną na terminalach MES.
 • System tworzy widmo maszyny przedstawiające status pracy, np. przestój, awaria czy praca z obniżoną efektywnością.
 • Każdy prostokąt odpowiada przedziałowi czasowemu dla którego status pracy się nie zmienił. Operator może opisać wybrany przedział widma odpowiednim kodem ze zdefiniowanej listy.
 • Widmo pokaże również te okresy, gdzie praca odbywała się z mniejszą niż zakładana efektywnością.
 • Użytkownik może w prosty sposób zmienić okres analizy i uzyskać dostęp do archiwalnych danych.

Dzięki Operator OEE szybko ocenisz całkowitą efektywność swojego zakładu, zadanego obszaru czy maszyny. Łatwo porównasz także maszyny między sobą – na przestrzeni całej zmiany, dnia czy tygodnia.

System wylicza w czasie rzeczywistym rozmaite wskaźniki produkcyjne, w tym oczywiście Overall Equipment Efficiency.

Dashboard'y

Nawet najdokładniejsze dane są niewiele warta jeśli nie są widoczne na produkcji i nie motywują do działania.

Operator OEE zawiera przejrzyste, konfigurowalne dashboard’y które mogą zostać wyświetlone na ekranach informacyjnych widocznych dla pracowników produkcji, działu utrzymania ruchu czy brygadzistów. Dane prezentowane na dashboardachzawsze aktualne. Mogą one przedstawiać m.in.:

 • Docelową i rzeczywistą wartość wskaźnika OEE, prezentowaną w sposób graficzny i numeryczny.
 • Informację o aktualnie realizowanych zleceniach.
 • Status aktualnej zmiany względem planu.
 • Status maszyn wraz z kodami przyczyn przestojów czy awarii.
 • Informacja o poziomie realizacji planu.

Informacje przedstawiane na dashboardach mogą służyć zarówno do bezpośredniej, natychmiastowej reakcji na problemy jak i być omawiane w trakcie spotkań, odpraw produkcyjnych aby wspólnie z pracownikami rozmawiać o osiąganych rezultatach.

Operator Systems Dashboard

Czym jest wskaźnik OEE?

Nazwa wskaźnika OEE pochodzi od angielskiego Overall Equipment Efficiency, które można tłumaczyć jako Całkowita Efektywność Zasobów czy Całkowitą Efektywność Wyposażenia. Często przyjmuje się, że jest on podstawowym sposobem oceny efektywności pracy maszyny, gniazda, linii, wydziału czy całego zakładu. Poprzez efektywność rozumiemy tu wykorzystanie dostępnego dla nas na maszynach czasu, wydajności ich pracy i osiąganej w ten sposób jakości.

OEE = Dostępność × Wydajność × Jakość

Wskaźnik OEE to także podstawowe narzędzie wykorzystywane w Platformie Operator, gdzie możemy obserwować jego poziom w czasie niemal rzeczywistym, dla dowolnej maszyny czy obszaru. Jeżeli chcesz przeczytać na ten temat więcej zapraszamy do obszernego artykułu na temat wskaźnika

Production Execution

Production Execution to terminal MES (Manufacturing Execution System), będący częścią Platformy Operator. Stanowi podstawę komunikacji pomiędzy halą produkcyjną a systemem. Umożliwia on m.in.:

 • Raportowanie produkcji, w tym zgłaszanie statusu operacji (rozpoczęcie, przerwanie, zakończenie).
 • Raportowanie ilości wyprodukowanego wyrobu oraz dodatkowych parametrów związanych z realizacją produkcji (np. temperatura, wymiary)
 • Zaawansowane raportowanie odpadu (tzw. outsort management) z obsługą procesu utylizacji, korekt, napraw i re-worku.
 • Rejestracja oraz kontrola czasu pracy pracowników.
 • Podgląd statusu pracy, w kontekście stanowiska, maszyny, grupy zasobów czy zlecenia.
 • Wizualną prezentację informacji o opóźnieniach, stanie pracy, dostępności narzędzi czy materiałów.
 • Dostęp do specyfikacji materiałowej (BOM, Bill-of-material), wraz z dostępnością każdego elementu BOM w magazynie lub na innym stanowisku.
 • Sekwencjonowanie zadań i przypisanie stanowisk przez brygadzistę.
 • Dostęp do dokumentacji wykonawczej.
 • Obsługę uwag i notatek na poziomie zlecenia, operacji lub stanowiska produkcyjnego.

Podgląd dokumentacji wykonawczej

Zarządzający produkcją często nie zdają sobie sprawy z całkowitego kosztu dostarczania i aktualizacji dokumentów dostępnych na produkcji. Często myśli się o nich w kategorii materiałów eksploatacyjnych i papieru, pomijając np.:

 • Czas poświęcany na wydruk i dystrybucję dokumentacji.
 • Koszt błędów popełnianych przez posiadanie niewłaściwej dokumentacji (np. przy zmianie wersji lub pracy z podobnymi detalami).
 • Czas poświęcony przez operatora na sprawdzenie specyfikacji detalu – np. informacja o tym jaką taśmą oklejać daną formatkę jest dostępna tylko jako numer SKU tej taśmy na karcie zlecenia.

Osiągnięcie produkcji paperless – gdzie drukujemy wyłącznie niezbędne dokumenty, np. identyfikujące dany detal, jest możliwe z Platformą Operator.

 • Terminal MES modułu Operator OEE umożliwia podgląd dokumentacji technicznej przypisanej do maszyny lub zlecenia produkcyjnego. Możliwe jest wyświetlenie różnych rodzajów dokumentacji, jak np. rysunki wykonawcze, instrukcje przezbrojeń, plany kontroli jakości, instrukcje stanowiskowe czy instrukcje otrzymane od dostawców maszyn.
 • Dokumenty mogą być dostępne dla operatora z dowolnego, zdefiniowanego kontekstu, np. zlecenia, maszyny, materiału etc..
 • W prosty sposób możemy zdefiniować źródło dokumentacji. Zazwyczaj są to struktury folderów na dyskach sieciowych czy serwerach web, lecz często wykonujemy także integracje z systemami właściwymi do przechowywania dokumentów (np. Product Documentation Management – PDM).
 • Tam gdzie to konieczne – projektowanie i wydruk etykiet również może się odbywać w Platformie Operator. Ułatwia to w obsłudze znakowania i identyfikacji detalu czy pobierania próbek z produkcji do kontroli jakości.

Manufacturing Intelligence

Dane zebrane przez moduł Operator OEE, zarówno w ramach integracji z maszynami jak i te wprowadzane przez operatorów na ekranach terminali MES, są nieocenionym źródłem informacji.

Dzięki niej nasi klienci budują swoją przewagę konkurencyjną.

Jest to możliwe przy użyciu modułu Manufacturing Intelligence będącego częścią Platformy Operator, który zawiera dziesiątki  raportów, dashboard’ów i widoków prezentujących dane.

Od niedawna dostępny także z ACIP (Advanced Continuous Improvement Process) – mechanizmem odnajdywania najpilniejszych obszarów do usprawnień opartym o sztuczną inteligencję (AI).

Poznaj wszystkie możliwości.

Platforma Operator

Sprawna produkcja wymaga dobrej współpracy wielu obszarów, w tym chociażby logistyki produkcyjnej, działu jakości, planowania czy utrzymania ruchu. Zobacz, jak Platform Operator wspiera naszych klientów w usprawnianiu produkcji.

Czy używasz wskaźnika OEE do usprawniania swojej produkcji?

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.