HomePolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Korzystając z serwisu internetowego jego Użytkownik powierza nam informacje o sobie.
Zdarza się również, że informacje to powierza również naszym zaufanym partnerom czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług. Współpracujemy z nimi aby zapewnić Ci Usługi na najwyższym poziomie, jak również którzy realizują działania marketingowe, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają nam działania marketingowe w środowisku naszych Usług.

Administrator danych i definicje

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest OPERATOR SYSTEMS A/S,: Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Denmark, telefon: +45 4485 0190; zwany dalej Operator Systems A/S.
2. OPERATOR SYSTEMS A/S

1. nie jest organem lub podmiotem publicznym,
2. jego główna działalność nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
3. jego główna działalność nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9( ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby ), lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o czym mowa w art. 10( danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa).

3. Użyte w dokumencie słowa oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wchodząca na stronę lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies.
2. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): operatorsystems.pl za pośrednictwem, którego Klient/Użytkownik może uzyskać informacje o Administratorze, jego działalności, ofercie, skontaktować się z Administratorem.
3. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od
OPERATOR SYSTEMS A/S, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
4. Konto – zbiór danych przechowywanych w Serwisie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym OPERATOR SYSTEMS A/S, dotyczący danego Użytkownika, jego aktywnośći w Serwisie oraz kontaktów i ich form z OPERATOR SYSTEMS A/S.
5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

4.  Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Operator Systems A/S. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
5.  Strona oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Każdy użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia. Komputer powinien posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall).
6.  Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie podatności za pomocą aktualizacji.  
7.  Dane dostępowe do usług oferowanych w Internecie – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia łatwy dostęp i odczyt.
8.  Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników
w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą.
9.  Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa nie wyłudza informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Zastosowanie filtrów antyphishingowych znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży danych.
10. Ważne jest korzystanie z programów antywirusowych, które zabezpieczają komputery przed szkodliwym oprogramowaniem oraz z zapory sieciowej (tzw. firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z internetu, dzięki czemu zapobiega przekazywaniu poufnych danych.
11. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
12. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie z zaufanych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi.
13. Istotne jest też utrzymanie w miarę możliwości fizycznej kontroli dostępu nad sprzętem. Jeśli osoba niepowołana dołącza do niego jakieś dodatkowe urządzenia, manipuluje nim, może dojść do zainfekowania złośliwym programem lub podłączenia urządzeń szpiegujących np. keyloggerów, które służą do przechwytywania tekstu wpisywanego na klawiaturze.
14. Operator Systems A/S przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników strony.
15. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Operator Systems A/S, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzach kontaktowych.
16. Polityka prywatności dotyczy tylko stron internetowych spółki Operator Systems A/S.
17. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej spółki Operator Systems A/S odnośników do innych stron WWW, spółka Operator Systems A/S nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów konieczne jest zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.

Ochrona danych osobowych

18. Podanie danych jest dobrowolne.
19. Jednak niepodanie danych (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego lub  świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi korzystanie lub ich świadczenie, w szczególności brak  możliwości dostarczenia Tobie informacji, treści i ofert których poszukujesz, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.
20. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
21. Z Administratorem danych można kontaktować się:
1.  pod adresem korespondencyjnym: OPERATOR SYSTEMS A/S,: Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Denmark;
2.  pod adresem poczty elektronicznej: gdpr@operatorsystems.com.
22. W związku z prowadzonym serwisem internetowym oraz własną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobow   e zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
23. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
24. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
25. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym.
26. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

27. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
28. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
29. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
30. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
31. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

32. Osoba, której dane dotyczą to każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
33. Operator Systems A/S zapewnia podmiotom danych osobowych realizację uprawnień wynikających z RODO.
34. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.  prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
2.  prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
3.  prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
4.  prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
5.  prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
6.  prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
7.  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
8.  prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia);
sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
9.  prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.;
10. do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; Infolinia: 606-950-0000.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

35. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
1.  w formie pisemnej na adres: OPERATOR SYSTEMS A/S,: Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Denmark;
2.  drogą e-mailową na adres: gdpr@operatorsystems.com
36. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
37. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

38. Założenia ogólne
1.  zapewnienie dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
2.  wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3.  realizacji następujących prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO:
4.  marketing własny w tym profilowanie, w szczególności wyświetlanie Użytkownikowi treści marketingowych w Serwisie lub kierowanie do oznaczonych Użytkowników powiadomień o ofertach lub treściach środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności pocztą elektroniczną, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził stosowną zgodę, a także prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem np. badania satysfakcji.
5.  cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne.
6.  Realizacja powyższych celów powoduje, że Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W wyniku tych analiz nie są podejmowanie w sposób zautomatyzowany istotne decyzje dotyczące Użytkownika.
39. Korespondencja e-mailowa i tradycyjna
1.  W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
2.  Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
3.  Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
40. Kontakt telefoniczny
1.  W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w innych sprawach, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
2.  Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora.
3.  Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
1.  w celach związanych z obsługą za pośrednictwem infolinii, jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.  w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych,
3.  podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
41. Przedstawienie oferty naszych usług
1.  Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
2.  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
42. Obsługa pozostałych zapytań z formularza kontaktowego
1.  Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
2.  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).
43. Wysyłka newslettera
1.  Zakres danych: W celu wysyłki naszego newslettera zawierającego informacje o naszych usługach, przetwarzamy Państwa adres e-mail i imię podane w formularzu zapisu na newsletter lub w formularzu kontaktowym, jeśli jasno wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera.
2.  Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera.
44. W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż przez serwis internetowy (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Bezpieczeństwo danych

45. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
46. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
47. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Inne ujawniane informacje (pliki cookie)

48. Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze Użytkownika zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisano ustawienia użytkownika.
49. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
50. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.
51. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości, i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
52. Polityka cookies stanowi odrębny dokument.

Funkcjonalności lub technologie partnerów zewnętrznych

53. Korzystamy z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland LTD lub Google LLC. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
54. Narzędzie Google Analytics rejestruje użytkowników naszej strony i umożliwia odtworzenie zapisu jego ruchu na naszej stronie.
55. Narzędzie Google Analytics nie udostępnia nam żadnych informacji, które pozwalają na Twoją identyfikację, ponieważ Twoje dane są szyfrowane na poziomie przeglądarki i nie są wysyłane do serwerów narzędzia.
56. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:
1.  informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
2.  czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
3.  przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
4.  źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
5.  miejsca, w które klikasz myszką na naszych stronach.
57. W celu korzystania z powyższych danych, zaimplementowaliśmy w kodzie źródłowym naszej strony monitorujący kod narzędzia Google Analytics wykorzystuje on pliki cookies. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod śledzący Google Analytics.

Przekazywanie danych poza EOG

58. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
1.  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
2.  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
3.  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
59. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
60. W szczególności, podmiotem spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, któremu przekazujemy niektóre dane jest: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone,

Zmiana polityki prywatności

61. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
62. Aktualna wersja Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 01.01.2023 r.