HomeInformacja Administratora Danych Osobowych

Informacja Administratora Danych Osobowych

Informacja Administratora danych osobowych dla osoby zgłaszającej sprawę za pomocą formularza dostępnego w serwisie.

Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, będzie OPERATOR SYSTEMS A/S Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Dania. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail gdpr@opearatorsystems.com lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora: OPERATOR SYSTEMS A/S Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Dani.
 
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zgłoszonej sprawy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrzenie i realizacja zgłoszonej sprawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.
 
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia obsługi zgłoszenia.
 
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym m.in. dostawcom usług IT, oraz podmiotom zaangażowanym w obsługę zgłoszeń kierowanych do administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
 
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dane kontaktowe administratora
OPERATOR SYSTEMS A/S Vandtårnsvej 62A, 1B 2860 Søborg, Dania; adres e-mail: info@operatorsystems.com.